طراحی سایت
جمعه، 1 تیر 1397
     
آخرین مناقصات

آخرین مهلت دریافت اسناد : 1396/9/27

مناقصه

آگهی فراخوان سرمایه گذاری

مدت آگهی از تاریخ 13/07/1396 به مدت 6 روز 

مناقصه

آگهی مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی منطقه سرخرود (نوبت دوم)

تنها شرکت هایی که آشپزخانه آنان در محدوده مناطق 2 و 3 و 6 و 7 شهرداری تهران می باشد، مجاز به شرکت د...

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی جهت تامین غذای نیمروز کارکنان ستادی

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد نسبت به انتخاب حسابرس داخلی شرکت از طریق برگزار...

مناقصه

مناقصه بکارگیری حسابرس داخلی
آخرین مزایدات