طراحی سایت
یکشنبه، 30 دی 1397
     
آخرین مناقصات

آخرین مهلت دریافت اسناد : 1396/9/27

مناقصه

آگهی فراخوان سرمایه گذاری

مدت آگهی از تاریخ 13/07/1396 به مدت 6 روز 

مناقصه

آگهی مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی منطقه سرخرود (نوبت دوم)

تنها شرکت هایی که آشپزخانه آنان در محدوده مناطق 2 و 3 و 6 و 7 شهرداری تهران می باشد، مجاز به شرکت د...

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی جهت تامین غذای نیمروز کارکنان ستادی

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد نسبت به انتخاب حسابرس داخلی شرکت از طریق برگزار...

مناقصه

مناقصه بکارگیری حسابرس داخلی

موضوع مناقصه: سفارش تهیه اقلام مصرفی هتلی

مناقصه

مناقصه خريد اقلام مصرفی هتلی (نوبت دوم)

مناقصه

مناقصه بیمه

آخرین مزایدات

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با رعایت مفاد مندرج درفرم ضمیمه ، پاکت حاوی پیشنهاد قیمت و ...

مزایده

شرایط عمومی شرکت در مزایده فروش آهن آلات پروژه هتل شماره سه دیزین

شرایط عمومی شرکت در مزایده فروش آهن آلات پروژه هتل شماره سه دیزین (( نوبت دوم ))

مزایده

مزایده فروش آهن آلات پروژه هتل شماره سه دیزین ( نوبت دوم )