طراحی سایت
دوشنبه، 7 خرداد 1397
     
آخرین مناقصات

آخرین مهلت دریافت اسناد : 1396/9/27

مناقصه

آگهی فراخوان سرمایه گذاری

مدت آگهی از تاریخ 13/07/1396 به مدت 6 روز 

مناقصه

آگهی مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی منطقه سرخرود (نوبت دوم)

تنها شرکت هایی که آشپزخانه آنان در محدوده مناطق 2 و 3 و 6 و 7 شهرداری تهران می باشد، مجاز به شرکت د...

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی جهت تامین غذای نیمروز کارکنان ستادی
آخرین مزایدات