اعضای هیئت مدیره
اعضا هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
حسن تقدس نژاد فومنی
نایب رییس هیات مدیره
دکتر مهرداد تاوتلی
عضو هیات مدیره و مدیر عامل
مرتضی رحمانی موحد
عضو هیات مدیره
مصطفی سلطانی نژاد
عضو هیات مدیره
هوشنگ مهدوی
عضو هیات مدیره
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved