اعضای هیئت مدیره
اعضا هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
حسن تقدس نژاد فومنی
نایب رییس هیئت مدیره
دکتر مهرداد تاوتلی
عضو هیات مدیره و مدیر عامل
مرتضی رحمانی موحد
عضو هیئت مدیره
مصطفی سلطانی نژاد
عضو هیئت مدیره
ساختمان پاسداران
تهران، خیابان پاسداران
خیابان شهید حجت سوری، پلاک 5
تلفن: 23 21 2665 - 021
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 00 08 8866 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved