گزارش تصویری / برگزاری جلسه شناسایی استعداد پرسنل هتلها جهت ارتقا سرپرستی در شرکت
گزارش تصویری / برگزاری جلسه شناسایی استعداد پرسنل هتلها جهت ارتقا سرپرستی در شرکت


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved