مزایده
بازسازی و بهره برداری بخش هایی از مجتمع جهانگردی میگون
شماره مزایده: 005
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺟـﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ) ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ ﻣﯿﮕﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ BOLT ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
1-ﻧﻮﻉ ﻃﺮﺡ : ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺗﺎﻻﺭ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺻﻠﯽ
مساحت عرصه : 1000 متر مربع
مساحت اعیان 1500 متر مربع
2-ﻧﻮﻉ ﻃﺮﺡ : بازسازی
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ساختمان اداری تفریحی
مساحت عرصه : 300متر مربع
مساحت اعیان 600 متر مربع
3-ﻧﻮﻉ ﻃﺮﺡ : ساخت
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ :چایخانه سنتی
مساحت عرصه :200 متر مربع
مساحت اعیان 160 متر مربع
4-ﻧﻮﻉ ﻃﺮﺡ : ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : کافی شاپ
مساحت عرصه : 50 متر مربع
مساحت اعیان 52 متر مربع
1-ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ)، ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﻧﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺲ، ﭘﻼﮎ ٣، ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ٣١٣٦٤٧٦١٥١ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
2- ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﯾﺎ ﺭﺩ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
مشخصات
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
محل اجرای کار/پروژه: آدرس: میگون - تهران رودبار قصران شهرستان میگون
تاریخ دریافت اسناد: از 1402/05/22 الی 1402/06/14 از ساعت 07:00 الی 16:00
محل دریافت اسناد: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
زمان بازگشائی پاکات: 1402/06/20 ساعت 16:00
محل بازگشائی پاکات: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3 ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
١- ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
٢- ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ
٣- ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ
٤- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ:
١- ﻃﺮﺡ ﻭﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ
٢- ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ (PreFS)
اطلاعات مزایده
درباره ما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در اواسط سال 1379 با هدف جذب گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ، برگزاری تورهای داخلی و خارجی و تورهای ویژه بازنشستگان کشوری ، احداث و بهره برداری از رستوران های شهری و بین شهری ، سرمایه‌گذاری، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی و .. تاسیس گردید .
این مجموعه اولین و بزرگترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور با عنوان تجاری «گروه هتل های ایرانگردی...
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر، بن بست شمس، پلاک 3، کد پستی 1516746313
تلفن رزرواسیون
فکس واحد اداری
02182475618
پست الکترونیک گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
©2024 ITTIC, All Right Reserved