مزایده
ساخت مجتمع جهانگردی چابهار به شرح ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت ساخت، اجاره و انتقال LT/BO ویا مشارکت
شماره مزایده: 006
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺟـﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ) ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ BO/LT ﻭﯾﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻮﻉ ﻃﺮﺡ : ساخت
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ(ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺎﻣﺘﯽ، ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ)
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 8000 متر مربع
ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﺧﺖ : 41000 متر مربع
پیش بینی سرمایه گذاری : 4200 (میلیارد ریال)
١- ﻃﺮﺡ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ PreFS ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﺩﺩ.
٢- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ)،
ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮﺍﻧﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺲ، ﭘﻼﮎ ٣، ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ، ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ محرمانه شرکت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
٣- ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﯿﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ١٢ / ٥٠ / ٢٠٤١ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٤- ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﯾﺎ ﺭﺩ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
مشخصات
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
تاریخ دریافت اسناد: از 1402/05/22 الی 1402/06/14 از ساعت 07:00 الی 16:00
محل دریافت اسناد: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
زمان بازگشائی پاکات: 1402/06/20 ساعت 16:00
محل بازگشائی پاکات: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3 ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
١- ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
٢- ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ
٣- ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ
٤- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ:
١- ﻃﺮﺡ ﻭﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ
٢- ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ (PreFS)
اطلاعات مزایده
درباره ما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در اواسط سال 1379 با هدف جذب گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ، برگزاری تورهای داخلی و خارجی و تورهای ویژه بازنشستگان کشوری ، احداث و بهره برداری از رستوران های شهری و بین شهری ، سرمایه‌گذاری، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی و .. تاسیس گردید .
این مجموعه اولین و بزرگترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور با عنوان تجاری «گروه هتل های ایرانگردی...
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر، بن بست شمس، پلاک 3
فکس واحد اداری
02182475618
پست الکترونیک گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
©2023 ITTIC, All Right Reserved