مزایده
ساخت و تجهیز هتل پنج ستاره در ملک متعلق به خود واقع در شهر اصفهان به شرح ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت مشارکت
شماره مزایده: 008
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺟـﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ) ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
عنوان طرح : هتل پنج ستاره جهانگردی اصفهان
مساحت عرصه 21300 متر مربع
مساحت اعیان 40000متر مربع
میزان پایه سرمایه گذاری 12000 (میلیون ریال)
- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯽ
ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ)، ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﻧﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺲ، ﭘﻼﮎ ٣، ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ٣١٣٦٤٧٦١٥١ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
2- ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﯾﺎ ﺭﺩ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
مشخصات
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
تاریخ دریافت اسناد: از 1402/05/22 الی 1402/06/14 از ساعت 07:00 الی 16:00
زمان بازگشائی پاکات: 1402/06/20 ساعت 16:00
محل بازگشائی پاکات: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3 ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

١- ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ
٢- ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ
٣- ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
٤- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ:
١- ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺭﺗﺎﺑﯿﻦ
٢- ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ(PreFS)

اطلاعات مزایده
درباره ما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در اواسط سال 1379 با هدف جذب گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ، برگزاری تورهای داخلی و خارجی و تورهای ویژه بازنشستگان کشوری ، احداث و بهره برداری از رستوران های شهری و بین شهری ، سرمایه‌گذاری، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی و .. تاسیس گردید .
این مجموعه اولین و بزرگترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور با عنوان تجاری «گروه هتل های ایرانگردی...
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر، بن بست شمس، پلاک 3
فکس واحد اداری
02182475618
پست الکترونیک گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
©2023 ITTIC, All Right Reserved