مزایده
ساخت و توسعه هریک از طرح های ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت ساخت، اجاره و انتقال LT/BO در هتل جهانگردی چلندر
شماره مزایده: 007
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺟـﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ)ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼﻃﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺫﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ BOLT ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
(ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ)
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ9000(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺟﺮا (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) بر اساس طرح
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ 1200 (ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ)
رشد سنواتی 30%
مدت زمان بهره برداری 3 سال

ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ BOLT ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
١- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ
ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ)، ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﻧﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺲ، ﭘﻼﮎ ٣، ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ٣١٣٦٤٧٦١٥١ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
2- ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﯾﺎ ﺭﺩ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
مشخصات
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
محل اجرای کار/پروژه: آدرس: نوشهر - نوشهر کیلومتر 18 نور
تاریخ دریافت اسناد: از 1402/05/22 الی 1402/06/14 از ساعت 07:00 الی 16:00
محل دریافت اسناد: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
زمان بازگشائی پاکات: 1402/06/20 ساعت 16:00
محل بازگشائی پاکات: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3 ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭ/ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﯼ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﺳﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺠﺰﺍﯼ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ﭘﺎﮐﺖ ﺍﻟﻒ:
١- ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ: ﭼﮏ ﺻﯿﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 2872800000ﺭﯾﺎﻝ (ﻣﻌﺎﺩﻝ ٥% ﻣﯿﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ)
ﭘﺎﮐﺖ ﺏ:
٢- ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
٣- ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ
٤- ﻣﻤﻬﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ

ﭘﺎﮐﺖ ﺝ:
٥- ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ:
١- ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ(PreFS)

٣- ﻓﺮﻡ/ﺑﺮﮔﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﯿﻤﺖ
اطلاعات مزایده
درباره ما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در اواسط سال 1379 با هدف جذب گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ، برگزاری تورهای داخلی و خارجی و تورهای ویژه بازنشستگان کشوری ، احداث و بهره برداری از رستوران های شهری و بین شهری ، سرمایه‌گذاری، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی و .. تاسیس گردید .
این مجموعه اولین و بزرگترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور با عنوان تجاری «گروه هتل های ایرانگردی...
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر، بن بست شمس، پلاک 3، کد پستی 1516746313
تلفن رزرواسیون
فکس واحد اداری
02182475618
پست الکترونیک گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
©2024 ITTIC, All Right Reserved