مناقصه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﺭﻭﺯﺁﻭﺭﯼ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺫﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
شماره مناقصه: ITTIC-020520
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺟـﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ) ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﺭﻭﺯﺁﻭﺭﯼ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺫﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
1_ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺁﻭﺭﯼ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ 10 ﻣﻠﮏ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ :------
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: -------

2_ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: تهیه گزارش
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 21000 متر مربع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: 40000 متر مربع

3_ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: تهیه گزارش
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺭﻓﺎﻫﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 45000 متر مربع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: 63000 متر مربع

4_ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: تهیه گزارش
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺭﻓﺎﻫﯽ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 8000 متر مربع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: 14000 متر مربع

5_ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: تهیه گزارش
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺭﻓﺎﻫﯽ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺳﺪ ﺩﺭﻭﺩﺯﻥ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 200000 متر مربع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: 44000 متر مربع
- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ
ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ) ، ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﻧﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺲ، ﭘﻼﮎ ٣، ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ٣١٣٦٤٧٦١٥١ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
مشخصات
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
تاریخ دریافت اسناد: از 1402/06/07 الی 1402/06/16 از ساعت 07:30 الی 16:00
محل دریافت اسناد: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3 ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
زمان بازگشائی پاکات: 1402/06/20 ساعت 16:00
محل بازگشائی پاکات: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3 ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: ١- ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻟﻒ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ
٢- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ
٣- ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ٤- ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺗﺪﻭﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻭ ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﯼ ٥- ﺍﻋﻼﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺭﺩﯾﻒﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﯽ
ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ:
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻗﺎﺑﯿﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
١- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
٢- ﻓﺎﯾﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ FS
اطلاعات مناقصه
درباره ما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در اواسط سال 1379 با هدف جذب گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ، برگزاری تورهای داخلی و خارجی و تورهای ویژه بازنشستگان کشوری ، احداث و بهره برداری از رستوران های شهری و بین شهری ، سرمایه‌گذاری، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی و .. تاسیس گردید .
این مجموعه اولین و بزرگترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور با عنوان تجاری «گروه هتل های ایرانگردی...
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر، بن بست شمس، پلاک 3، کد پستی 1516746313
تلفن گویا
رزرواسیون هتل ها
فکس واحد اداری
02182475618
پست الکترونیک گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
©2024 ITTIC, All Right Reserved