مزایده
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﺭﻭﺯﺁﻭﺭﯼ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺫﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
شماره مزایده: ITTIC-020520
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺟـﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ) ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﺭﻭﺯﺁﻭﺭﯼ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺫﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
1_ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺁﻭﺭﯼ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ 10 ﻣﻠﮏ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ :------
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: -------

2_ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: تهیه گزارش
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 21000 متر مربع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: 40000 متر مربع

3_ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: تهیه گزارش
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺭﻓﺎﻫﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 45000 متر مربع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: 63000 متر مربع

4_ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: تهیه گزارش
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺭﻓﺎﻫﯽ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 8000 متر مربع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: 14000 متر مربع

5_ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ: تهیه گزارش
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ : ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺭﻓﺎﻫﯽ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺳﺪ ﺩﺭﻭﺩﺯﻥ
ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺻﻪ : 200000 متر مربع
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺍﻋﯿﺎﻥ: 44000 متر مربع
- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ
ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ) ، ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﻧﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺲ، ﭘﻼﮎ ٣، ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ٣١٣٦٤٧٦١٥١ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
مشخصات
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3
تاریخ دریافت اسناد: از 1402/06/07 الی 1402/06/16 از ساعت 07:30 الی 16:00
محل دریافت اسناد: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3 ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
محل بازگشائی پاکات: تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر (شهید عباسپور)، بن بست شمس، پلاک 3 ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: ١- ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻟﻒ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ
٢- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ
٣- ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ٤- ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺗﺪﻭﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻭ ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﯼ ٥- ﺍﻋﻼﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺭﺩﯾﻒﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﯽ
ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ:
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻗﺎﺑﯿﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
١- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
٢- ﻓﺎﯾﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ FS
اطلاعات مزایده
درباره ما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در اواسط سال 1379 با هدف جذب گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ، برگزاری تورهای داخلی و خارجی و تورهای ویژه بازنشستگان کشوری ، احداث و بهره برداری از رستوران های شهری و بین شهری ، سرمایه‌گذاری، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی و .. تاسیس گردید .
این مجموعه اولین و بزرگترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور با عنوان تجاری «گروه هتل های ایرانگردی...
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی سه راهی توانیر، بن بست شمس، پلاک 3، کد پستی 1516746313
تلفن رزرواسیون
فکس واحد اداری
02182475618
پست الکترونیک گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
©2024 ITTIC, All Right Reserved